Végösszeg: 0 Ft

Vásárlási feltételek


Vásárlás visszavonása, megrendelt termék visszaküldése

Vásárlás visszavonása és a megvásárolt termék visszaküldése az Eladó egyértelmű jóváhagyását igényli. Távollévők között kötött szerződéskor a Vevő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb esetekben, ha az Eladó beleegyezik a vásárlás visszavonásába, visszavonási díjat kell fizetni, amely a vásárlási ár 15%-a. A visszaszállítás a fogadónak - jelen esetben az Eladónak - díjtalanul kell, hogy történjen, különben nem áll az Eladó módjában átvenni az árut. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzés vagy javítás céljából visszaküldött termékekre is. Csak eredeti csomagolásban és az új állapottal mindenben megegyező állapotban vesz vissza az Eladó árut. Amennyiben a Vevő sikertelenül szereli be a terméket, az Eladó semmilyen követelést nem fogad el (pl. beszerelési költségek, a szereléssel, kicseréléssel eltöltött idő). Az Eladó egy esetleges visszahívási akció keretében visszakövetelheti az érte kifizetett ellenérték visszafizetésével bármilyen extra költség vagy kárigény nélkül.

Nagykereskedelmi vásárlási feltétel

Évente minimum 100.000.- Ft nettó vásárlási összérték. Amennyiben tárgyi évben nem éri el a minimum összeget, a következő évben a kedvezmény automatikusan megszűnik.

Adatvédelem

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez egyéb esetben a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a vásárló teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadásával Ön a vásárlási feltételeknek és szabályzatnak ellentmond, ezért ez a szabályzat megszegésének minősül.

Az Ön által megadott adatokat és információkat a S.M.Power Kft -nek jogában áll felhasználni. Továbbá ezek az adatok informatikai feldolgozás alá kerülnek. Ez a feldolgozás szigorú szabályoknak megfelelően végzett.

A S.M.Power Kft a weboldalon regisztrált, megadott email címekre promóciós e-maileket küld, melyben újdonságokról, akciókról, kifutó termékekről, értesíti a regisztrált személyt. Kérheti, hogy a S.M.Power Kft ne küldjön Önnek több e-mailt, ezt az kimenő hírlevél láblécében teheti meg!

A S.M.Power Kft az egyedüli és kizárólagos jogosultja a személyes adatok kezelésének, és ezeket az adatokat semmilyen körülmények között, harmadik fél számára ki nem adja.Garanciális feltételek


A jótállási jeggyel kapcsolatos tudnivalók

A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért gondosan őrizze meg! Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni.
A Vásárló a jótállási igényét a szabályosan kitöltött jótállási jeggyel, a vásárlást igazoló eredeti számlával és a terméken rögzített (amennyiben tartalmaz) sorszámozott matricával érvényesítheti. A sorszámnak minden esetben egyeznie kell a jótállási jegyen található gyári számmal.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás érvényteleníti a jótállási jegyet.

A jótállással kapcsolatos tudnivalók

A jótállási idő a termék a vevő részére történt átadásának napjával kezdődik. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe - kivéve, ha a forgalmazó a jótállási jegyen ezt külön feltünteti-, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalhatja. Külső szoftverrel működő készülék esetén, a megfelelő működés ellenőrzésére csak az eredeti alkalmazás vehető igénybe.

Jótállási igény nem érvényesíthető

A termékre vonatkozó jótállási igény érvényesítését kizárja, amennyiben a hibát bizonyíthatóan nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás vagy szállítás, nem megfelelő üzemeltetési körülmények (pl. hő- vagy vibrációs hely közeli tárolás), elemi kár, külső erőszak, kopó alkatrészek rendeltetésszerű használata okozta; kezelés miatt következett be a hiba vagy a hiba oka más módon a vásárlás után keletkezett. Kizárja továbbá a jótállási igények érvényesítését, amennyiben a vásárló nem tartja be a termékhez biztosított használati és beszerelési útmutatóban foglaltakat, és a hiba ennek következtében keletkezett, vagy a keletkezett meghibásodások normál elhasználódásnak vagy üzemszerű kopásnak tulajdoníthatók. Amennyiben a terméket a jótállási jegyen megjelölt eladón/szervizen kívül más szerviz vagy személy megbontja, az a jótállás elvesztésével jár.
A fenti okokból bekövetkező hibák esetén a javítás költsége a Vásárlót terheli a jótállási időn belül is. A készülék tisztítása és egyéb karbantartása (amennyiben erre szükség van) nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Kizárja a jótállási igények érvényesítését a jótállási jegy pontatlan kitöltése, illetve a vásárlás tényét igazoló fizetési bizonylat, számla hiánya.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:
(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
(a) elsősorban - választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;
(b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni, választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
(2) A kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Hibafelvételi jegyzőköny letöltése itt (.pdf).

A termékek visszaküldése postai vagy más futár útján történhet, illetve személyesen az S.M.Power Kft. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 11.) telephelyén.

Figyelem, a visszaküldés költsége a vevőt terheli!

retro légkürt
radar- és lézerdetektor
LED rendszámvilágítás
központi zár motor
indításgátló
retro légkürt
radar- és lézerdetektor